Από τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 (δηλαδή για την εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) και εφεξής, η εισαγωγή στα τρία (3) Τμήματα:
– στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
– στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
– στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

γίνεται ΜΟΝΟ μόνο μέσω κοινών εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο όμως δεν θα λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, άρα δεν αφορά τους φετινούς υποψηφίους.

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου οι μαθητές που τυχόν ενδιαφέρονται θα υποβάλουν την ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ στα Λύκειά τους, η οποία είναι εντελώς ενδεικτική.

Τα δύο (2) λοιπά μουσικά Τμήματα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ και Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ δεν επηρεάζονται από τη νέα διαδικασία και για την εισαγωγή τους ισχύουν κανονικά οι πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και στα δύο (2) ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων», όπως ίσχυε πάντα.

 

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο                           και                            την Υπουργική Απόφαση

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ, ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
1. Α. Οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα ανωτέρω Μουσικά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
εξετάζονται μέσω κοινών εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου στα εξής δύο (2) μουσικά μαθήματα:
α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών και ακουστικών μουσικών γνώσεων. Β. Επιπλέον οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών ή των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα στο μάθημα
α) Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων ή
β) Νέα Ελληνικά των Επαγγελματικών Λυκείων.
Συνεπώς, όσοι ενδιαφέρονται για τα 3 μουσικά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πρέπει να συμμετάσχουν
– στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας των ΓΕΛ
ή στο μάθημα των Νέων Ελληνικών των ΕΠΑΛ αντίστοιχα ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
– στις κοινές εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου στα δύο (2) μουσικά μαθήματα:

α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση.

2. Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθμός που έλαβε στις πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων και ο βαθμός στα μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» με τους
εξής συντελεστές:
α) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,
β) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,
γ) ο βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,
δ) ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής βαθμολογίας.

3. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω Τμήματα είναι:
α) ο υποψήφιος να επιτύχει σε καθένα μουσικό μάθημα βαθμό τουλάχιστον ίσο με το 30% του άριστα,
β) ο μέσος όρος των βαθμών των δύο μουσικών μαθημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 50% του άριστα και
γ) ο υποψήφιος να έχει προσέλθει στην εξέταση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τον υπολογισμό των μορίων ορίζονται στο άρθρο 2 της σχετικής Υ.Α.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τα κριτήρια αξιολόγησης και τα ερωτήματα εξέτασης ορίζονται στο άρθρο 3 της σχετικής Υ.Α.

ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ- ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΩΝ 3 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

Για την έγκαιρη διοργάνωση των εισαγωγικών αυτών εξετάσεων που για πρώτη φορά θα υλοποιηθούν τη φετινή χρονιά και προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες που αφορούν στο πλήθος των ενδιαφερομένων για αυτά τα 3 τμήματα, πρέπει στο διάστημα 25-28 Φεβρουαρίου οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να υποβάλουν στο Λύκειό τους τη συνημμένη ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ.
Με την ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ θα εκδηλώσουν ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά την πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι για αυτά τα 3 τμήματα και συγκεκριμένες επιλογές ΜΟΝΟ για το μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, όπου η εξέταση είναι εξατομικευμένη.
Αντίθετα για το μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση οι τυχόν ενδιαφερόμενοι μαθητές δεν θα δηλώσουν κάποια προτίμηση, δεδομένου ότι η εξέταση είναι κοινή για όλους τους υποψηφίους.
Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την εξέταση στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» ΓΕΛ ή «Νέα Ελληνικά» ΕΠΑΛ, μάθημα το οποίο εξετάζεται κανονικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα και άρα οι υποψήφιοι δεν μπορούν να δηλώσουν κάποια ιδιαίτερη επιλογή.
Άρα η ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ του Φεβρουαρίου αφορά ΜΟΝΟ τους μαθητές (όχι τους αποφοίτους) που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Τμήματα και οι προτιμήσεις τους είναι εντελώς ενδεικτικές και καθόλου δεσμευτικές.
Αντίθετα, με την Αίτηση-Δήλωση του Μαρτίου, όλοι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 και τότε όσοι ενδιαφέρονται θα δηλώσουν και τις προτιμήσεις τους για τα 3 μουσικά Τμήματα, προτιμήσεις οι οποίες τότε θα είναι δεσμευτικές και οριστικές. Με την Αίτηση-Δήλωση του Μαρτίου κάποιος μαθητής θα μπορέσει να αλλάξει προτιμήσεις ή να προσθέσει/αφαιρέσει και τα 3 μουσικά Τμήματα, ανεξαρτήτως αν έκανε ή όχι την ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ του Φεβρουαρίου και τι είχε προδηλώσει με αυτήν.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ και ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Από την εφαρμογή της νέας διαδικασίας για τα 3 μουσικά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προκύπτουν οι ακόλουθες εναλλακτικές πιθανότητες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Υποψήφιος που θέλει ΜΟΝΟ τα 3 μουσικά Τμήματα. Αυτός θα συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ΜΟΝΟ για το μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» ΓΕΛ ή «Νέα Ελληνικά» ΕΠΑΛ αντίστοιχα. Επιπλέον θα συμμετάσχει και στις κοινές εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου στα 2 μουσικά μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση».
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Υποψήφιος που θέλει και τα 3 μουσικά Τμήματα και άλλα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτός θα συμμετάσχει κανονικά στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ σε όλα τα μαθήματα. Επιπλέον θα συμμετάσχει και στις κοινές εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου στα 2 μουσικά μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση».
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: Υποψήφιος που θέλει τα 3 μουσικά Τμήματα και άλλα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα 2 λοιπά μουσικά Τμήματα (του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ). Αυτός θα συμμετάσχει κανονικά στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ σε όλα τα μαθήματα. Επιπλέον θα συμμετάσχει στις κοινές εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου στα 2 μουσικά μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για τα 3 μουσικά Τμήματα. ΕΠΙΠΛΕΟΝ θα συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων «Αρμονία» και «Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων» για τα 2 λοιπά μουσικά Τμήματα (του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4: Υποψήφιος με το 10%, χωρίς νέα εξέταση το 2019, δεν μπορεί να δηλώσει τα 3 μουσικά Τμήματα. Αν θέλει να διεκδικήσει την εισαγωγή του σε αυτά, πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2019, ακολουθώντας κάποιο από τα τρία παραπάνω παραδείγματα.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο                           και                            την Υπουργική Απόφαση