Αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) www.fireservice.gr η προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές της Πυροσβεστικής για το έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από την Πέμπτη 27/05/2021 έως και την Τετάρτη 02/06/2021 . Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Ο αριθμός θέσεων των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών καθορίζεται σε είκοσι πέντε (25) και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθορίζεται σε εκατόν εβδομήντα (170) εισακτέους.

Δείτε τα ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, και τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

αναλυτικά στην προκήρυξη εδώ.