Από το ΓΕΕΘΑ ανακοινώθηκε ότι όσοι υποψήφιοι επιθυμούν την εισαγωγή τους σε κάποια από τις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει μέχρι και την Παρασκευή 28-5-2021 να υποβάλουν την αίτησή τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://www.asei-assy.mil.gr/

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου.
β. Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (Υπόδειγμα «3» του Παραρτήματος «Θ»), που θα προσκομιστεί στο εξεταστικό κέντρο την 1η ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων.
γ. Πιστοποιητικό γέννησης ή ιθαγένειας ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από Δημόσια Αρχή και αποδεικνύει την ιθαγένεια. Υφίσταται η δυνατότητα άντλησης των ανωτέρω πιστοποιητικών μέσω χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Διαδικτυακή Πύλη του Δημοσίου «gov.gr».
δ. Οι υποψήφιοι/ες της ΣΙ (όλων των τμημάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας.
ε. Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται σε μία
από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται στο Παράρτημα «Β».

Χρονοδιάγραμμα:

α. Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τρίτη 18 Μαΐου και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 24:00.
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 24:00.
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος):
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021.