Το Πρόγραμμα Σπουδών των Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεων παρουσιάστηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 το απόγευμα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Discord από τους υπεύθυνους Εκπαιδευτικούς των τάξεων.

   Την αναλυτική παρουσίαση των γενικών και ειδικότερων στόχων του κάθε μαθήματος ακολούθησε η αναφορά και επεξήγηση των μεθόδων και τρόπων υλοποίησής τους.

   Εκπαιδευτικοί και γονείς έθεσαν από κοινού το πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας με στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών.